آبخوری سوپر جامبو

این محصول به دلیل مزایای فراوانش نسبت به مدل های قبلی،جایگاه متمایزی را در بازارداخل وخارج وکسب کرده است.تفاوت این مدل بامدلهای دیگردراینست که به جای قراردادن رینگ فلزی برای تعادل،ازیک دیسک پلاستیکی سنگین یک میله رابط پلاستیکی استفاده شده است.ازویژگی های این محصول عبارت انداز:

    دارای گواهی ثبت اختراع به شماره 29712

    افزایش بهداشت محصول به دلیل حذف رینگ فلزی

    قابلیت شستشوی بهتر
    قابلیت ضدعفونی در برابرمیکروب وآلاینده

لازم به ذکراست در به کاربردن این محصول نکات زیررابه خاطر بسپارید:
به ازای هر 80 مرغ یک عددازاین نوع آبخوری کفایت میکند
ارتفاع آبخوری راباتوجه به اندازه مرغ تنظیم کنید،ارتفاع لبه آبخوری بایستی اندکی ازکمر مرغ بالاتر باشد.

میزان آب درون آبشخور رادر کمترین حالت ممکن قراردهید.

 نکته :اگر بسترزیر آبخوری خیس بود،حتما مواردزیرراچک کنید:
1 -آیا فشار آب زیاد است ؟

2 -آیا اب درون آبشخور تا لبه پر شده است؟

3 -آیا ارتفاع آبخوری ازسطح زمین مناسب است؟ 


آبخوری جامبوبدون میلگرد

این مدل ،ازمدلهای کلاسیک آبخوری است.تفاوت آن باسوپرجامبودراینست که به جای دیسک ورابط، کف آن پرشده از مواداست تاتعادل آبخوری برقرارشود.


ازنظرابعادقیف،این مدلربامدل سوپرجامبوتفاوت چندانی ندارد.
ضمنأتمامی نکاتی که پیرامون استفاده ازسوپر جامبوذکرشددراین مدل نیز مصداق دارد.

 
                                                                                                       


آبخوری پارس

 

این مدل از مدلهای قدیمی ومحبوب در سراسر دنیاست.اگرچه این محصول به طورخاص برای مرغهای تخم گذار طراحی وساخته شده،امابرای دیگر انواع پرنده(گوشتی و.....)نیز کاراوقابل استفاده است.آنچه که این مدل رااز دیگرمدلها متمایز ساخته منبع پلاستیکی انست که در زیر کلاهک قرارداردوباپرشدن آب درون،مانع از تکان خوردن بر اثرضربه میشود.


برای استفاده از این محصول نکات زیررابه یاد داشته باشید.
یک عددازاین آبخوری برای حدود 80 پرنده کافی است .
ارتفاع آبخوری باید اندکی ازارتفاع کمرپرنده بالاتر باشد.
میزان آب درون آبشخور رادرکمترین حالت ممکن قراردهید.
نباید منبه آبخوری خالی ویاکم آب باشد.