دانخوری جوجه (سینی)

سینی جوجه برای روزهای ابتدایی جوجه ریزی استفاده میشود. درابتدای جوجه ریزی ؛ جوجه ها به دلیل کوچک بودن قادر به خوردن دان از طریق ظروف دانخوری نیستند. بنابراین با استفاده از این ظروف میتئان چنین مشکلی را حل کرد .مشخصات این محصول عبارتند از:
1- نوع بسته بندی:گونی
2-تعداد درهرگونی : 50عدد
3-قطر سینی: 40سانت

4-ظرفیت هر سینی:50جوجه
دانخوری دستی (سطلی)

این نمونه از دانخوری مناسب برای مرغداری های غیر صنعتی وسنتی میباشد.همچنین برای هردونوع مرغ گوشتی وتخم گذار مناسب خواهد بود این دانخوری با دوکفی قابل عرضه خواهد بود که درانتهای این صفحه میتوانید این دومدل را رویت نمائید.مشخصات محصول:
1- بسته بندی قسمت کلاهک یا سطل:ندارد
2-ارتفاع 40عددی از کلاهک که روی هم چیده شده:تقریبا 208سانتی متر
3-ابعاد کلاهک: قطر وارتفاع :35سانتی متر
4-ظرفیت: متوسط برای 75پرنده